Otwarcie obiektu hotelowego na sezon zimowy lub letni niesie bardzo często za sobą potrzebę montażu mebli hotelowych w warunkach niesprzyjających. Pory roku, oraz prace budowlane mają wpływ na poziom temperatury i wilgotności w wyposażanych pomieszczeniach. Jak wszyscy wiemy meble i inne elementy wyposażenia „nie lubią” wilgoci, ale już nie wszyscy wiedzą, że nie lubią też gwałtownych zmian temperatury. Ale zanim określimy jaki jest poziom wilgoci, którego meble nie lubią to zacznijmy od usystematyzowania problemu.

W odniesieniu do budownictwa i materiałoznawstwa, którymi zajmujemy się w tym artykule o pojęciu wilgotności najczęściej mówimy w kontekście wilgotności powietrza i wilgotności poszczególnych materiałów czy przegród budowlanych. Za każdym razem owa wilgotność podawana jest w procentach, ale odnosi się do dwóch zupełnie różnych parametrów. W przypadku powietrza mówimy o wilgotności względnej, a w przypadku materiałów o wilgotności masowej.

Przejdź do podsumowania

Wilgotność względna

Wilgotność względna, którą posługujemy się określając wilgotność powietrza (za Wikipedią) to wyrażony w procentach stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w powietrzu do prężności pary wodnej nasyconej nad płaską powierzchnią czystej wody w tej samej temperaturze. Definicja nie jest łatwa do zrozumienia, ale nam wystarczy świadomość, że wilgotność względna jako parametr jest porównywalna jedynie przy zachowaniu tej samej temperatury powietrza.

W praktyce oznacza to dla nas, że dana wilgotność względna wyrażona procentowo dla różnych temperatur oznacza inną masę pary wodnej w tej samej objętości powietrza. Przykładowo 1 m³powietrza o temperaturze 0°C i wilgotności względnej 75% zawiera 3,5 grama pary wodnej. Gdy ten sam 1 m³ powietrza podgrzejemy do 20°C jego wilgotność względna wyniesie zaledwie 20%.

Wniosek z tego następujący – musimy pamiętać, że wszystkie normowe wilgotności względne powietrza w szeroko rozumianym budownictwie odnoszą się do temperatury 20°C (chyba że określona jest inna temperatura). Jeżeli więc dokonujemy pomiaru dopuszczalnego poziomu wilgotności powietrza w niższej temperaturze niż 20°C to normatywna dopuszczalna wilgotność będzie większa, a jeżeli w temperaturze wyższej to będzie niższa.

Dopuszczalna wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach zamkniętych przy temperaturze 20°C powinna mieścić się w granicach 30-65%. Optymalna wilgotność powietrza dla tej samej temperatury, w której człowiek czuje się najlepiej wynosi 45-60%. Taka wilgotność służy nie tylko zdrowiu człowieka, ale również jest korzystna dla ubrań, podłóg, mebli oraz książek.Minimalna dopuszczalna wartość wilgotności powietrza w mieszkaniach została określa w polskiej normie PN-78/B-03421 na 30%.

Wilgotność masowa

WILGOTNOŚĆ MASOWA, to znacznie łatwiejszy do porównania parametr, bo wyraża w procentach stosunek masy wody zawartej w danym materiale do masy tego materiału.

Klasyfikacja poziomu wilgotności masowej ścian, które ze względu na bezpośredni kontakt z większością mebli hotelowych ma kluczowy wpływ, wygląda następująco:

 • do 2,5% – ściany suche, wilgotność może być wynikiem wilgotności powietrza i naszego użytkowania
 • 2,5 – 5,0 % – ściany lekko zawilgocone
 • 5,0 – 8,0 % – ściany wilgotne (od tego progu wskazane osuszanie przemysłowe)
 • 8- 12 % – ściany silnie zawilgocone
 • powyżej 12% – ściany mokre

Ściana, która nie jest sucha, na skutek naturalnych procesów oddawać będzie nadmiarową wilgoć do otoczenia. Jeżeli otoczeniem ściany są przylegające do niej bezpośrednio meble, to proces ten oznaczać będzie bezpośrednie przekazywanie wilgoci ze ścian do mebli oraz znaczne wydłużenie procesu odprowadzania nadmiarowej wilgoci do otoczenia. Efektem jest „puchnięcie” mebli oraz pojawianie się pleśni na ścianach.

Wiedząc już więcej o wilgotności i dopuszczalnych jej poziomach sprawdźmy co producenci podstawowego materiału meblarskiego, jakim jest laminowana płyta meblowa, mówią na ten temat. Firma Egger, jeden z głównych producentów płyt na rynku europejskim, tak określa warunki temperatury i wilgotności dla swoich standardowych płyt meblowych (cytat z atestu dla płyty P2): „Warunki wilgotności dla płyt meblowych odpowiadających klasie użytkowania 1 normy EN 1995-1-1:2004, charakteryzującej się zawartością wilgoci w materiale odpowiadającą temperaturze 20°C i wilgotności względnej otaczającego powietrza przekraczającej 65% tylko przez kilka tygodni w ciągu roku.”

W rozważanym przypadku montażu mebli w nowym lub remontowanym obiekcie hotelowym musimy przyjąć, że wilgotność względna przy 20°C nie może przekraczać krótkotrwale 65% i musimy tych parametrów pilnować również po montażu mebli, szczególnie jeżeli uruchomienie obiektu nie następuje bezpośrednio po zakończeniu montażu.

Meble montowane w warunkach podwyższonej wilgotności mogą być narażone na:

 • wygięcie HDF w tyłach szaf
 • zagrzybienie, najczęściej elementów stojących/wiszących blisko/na ścianie
 • „puchnięcie” czyli zmianę objętości pod wpływem wilgoci

Tak jak wspomnieliśmy szczególnie dotyczy to mebli i elementów wyposażenia stojących przy ścianach, wstawianych do wnęk, wieszanych na ścianach, zwłaszcza świeżo malowanych, lub tapetowanych. W szczególności są to panele garderób i luster, wezgłowia, szafy.

Stabilność temperatury

Kolejnym parametrem, bardzo wpływającym na kondycje mebli jest stabilność temperatury. Meble „nie boją” się stałej temperatury, ale jej zmiany. I niebezpieczna dla nich jest zarówno gwałtowna zmiana temperatury w dół jak i w górę.

Jeżeli temperatura gwałtownie się obniża (tak jak w nie ogrzewanym budynku podczas przymrozków) na wszystkich ciałach stałych następuje wykraplanie się rosy, która w przypadku mebli spływa po laminowanych powierzchniach płyt, aby wsiąkać w surowe lub obrzegowane ranty płyt. Równie lub nawet bardziej niebezpieczne jest gwałtowne podnoszenie temperatury (tak jak w przypadku uruchomienia pełnego ogrzewania w budynku, który wcześniej nie był grzany) kiedy to następuje gwałtowne wysuszanie elementów bezpośrednio narażonych na oddziaływanie ogrzewania, przy jednoczesnym utrzymywaniu się wilgotności w elementach wewnętrznych czy osłoniętych. Efektem jest nieodwracalne paczenie i wichrowanie elementów mebli.

Wtedy mogą pojawić się przede wszystkim zmiana kształtu, wygięcie drzwi szaf, paneli garderób. Wszystkich tych dużych powierzchniowo elementów, które ze względu na konstrukcję muszą być cienkie. Co ciekawe zmiany te mogą następować od kilku do nawet kilkudziesięciu dni od momentu zamontowania mebli, a czasem nawet po otwarciu obiektu, zmiana temperatury potrafi tak zmienić kształt elementu, że możliwe jest wyrwanie ze ściany solidnie przymocowanego panelu.

Wnioski

 • Montaż mebli w warunkach temu nie sprzyjających powodowany jest wyłącznie potrzebą jak najszybszego uruchomienia obiektu.
 • Mimo towarzyszącej przed otwarciem obiektu presji czasu zdecydowanie nie zalecamy montażu mebli w opisanych, niesprzyjających warunkach. Koszty i problemy wynikające z nieprzygotowania pomieszczeń znacznie przekraczają „zaoszczędzony czas”.
 • Zakładane przez nas warunki dla montażu mebli to: Temperatura powyżej 18 °C

Wilgotność powietrza

 • przy temperaturze powietrza w pomieszczeniu 18°C -do 68 %
 • przy temperaturze powietrza w pomieszczeniu 20°C – do 60%
 • przy temperaturze powietrza w pomieszczeniu 22°C – do 55%
 • przy temperaturze powietrza w pomieszczeniu 30°C – do 32%
 • WILGOTNOŚĆ MASOWA: Wilgotność ścian mniej niż 4%

Opisane problemy dotyczą mebli wykonywanych w standardowych płytach meblowych. Meble wilgocioodporne, lub w całości produkowane z mdf mogą zachowywać się inaczej, ale zastosowanie ich nie ma sensu ekonomicznego. Lepiej przygotować harmonogram prac tak, aby montaż był możliwy w warunkach sprzyjających.

Podsumowanie (wersja skrócona)

Montowanie mebli hotelowych w sezonie zimowym lub letnim wiąże się z wyzwaniami ze względu na warunki pogodowe, które wpływają na wilgotność i temperaturę. Wilgotność względna powietrza, podawana w procentach, jest miarą ilości pary wodnej w powietrzu i jest bezpośrednio związana z temperaturą. Idealna wilgotność względna w pomieszczeniach to 30-65% przy 20°C, co sprzyja zarówno zdrowiu ludzi, jak i kondycji mebli oraz innych elementów wyposażenia. Z kolei wilgotność masowa to stosunek masy wody w materiale do jego masy całkowitej, przy czym wartości powyżej 2,5% mogą świadczyć o zawilgoceniu.

Przy montażu mebli ważne jest utrzymanie stabilnej i odpowiedniej temperatury, ponieważ meble źle reagują na nagłe zmiany temperatury. Rekomendowane warunki to temperatura powyżej 18°C oraz kontrolowana wilgotność, która waha się w zależności od temperatury powietrza – przy 18°C do 68%, a przy 30°C do 32%. Wilgotność ścian powinna być poniżej 4%. Zaleca się unikanie montażu w nieodpowiednich warunkach, gdyż może to prowadzić do trwałych uszkodzeń mebli, jak wykrzywienie czy zagrzybienie. Zamiast ryzykować, lepiej zaplanować prace tak, aby warunki były optymalne dla montażu.